Forbruger vilkår

Introduktion

Velkommen til KatPortal.dk, en hjemmeside til formidling af katte i Danmark. Når du bruger og/eller besøger KatPortal.dk, accepterer du vores vilkår herunder. KatPortals ydelser stilles til rådighed for dig af KatPortal PMV, CVR-nr. 39791404. Denne politik træder i kraft 21/8-2018.

Anvendelse af KatPortal

Du kan oprette dine annoncer i vores kategorier eller områder og accepterer ikke at gøre følgende:

 • overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;
 • krænke nærværende vilkår eller vores regler for annoncering (Kan findes længere ned på siden)
 • være usand eller vildledende:
 • krænke tredjemands rettigheder
 • distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
 • distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade KatPortal.dk eller brugerne af KatPortals interesser eller ejendom;
 • belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af KatPortal;
 • kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold;
 • benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til KatPortal.dk og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse;
 • sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke;
 • omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af Indhold, herunder annoncer, samt for abonnementer og andre ydelser leveret af KatPortal. Nærmere oplysninger om din fortrydelsesret fremgår af de to følgende afsnit.

Fortrydelsesret - Annoncer og andet indhold, abonnementer mv.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til Katportal.dk’s regler om annoncering eller disse brugervilkår (i) er blevet fjernet fra webstedet eller (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte KatPortals’s tjenesteydelser, eller (iii) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af KatPortal.dk inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart KatPortal har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse KatPortal leverer, accepterer du, at KatPortal er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annoncerings- eller abonnementsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annoncerings- eller abonnementsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annoncerings- eller abonnementsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil KatPortal refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelse anmodning.

Misbrug af KatPortal

Benyt venligst knappen "Anmeld annonce" på de enkelte annoncer til at fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre annonce kvaliteten på KatPortal.dk. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller anden i vores politik. Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

 

Ved oprettelse af Indhold på KatPortals tjenester giver du KatPortal og hermed koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. KatPortal gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

 

Du giver derudover KatPortal ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på KatPortal, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af KatPortal hvortil det pågældende Indhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på KatPortal.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

KatPortal's Premium Brugere

kommer

Sikkerhed

Kontakt os med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mail-adresse eller din adgangskode til KatPortal er blevet misbrugt. Du er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der opstår efter du har kontaktet os for at spærre din konto. KatPortal vil ikke dække noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning om visse betalingsmidler, hvis tabet er en følge af, at din e-mail og adgangskode er blevet misbrugt.

Lukning af Din Konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din bruger ved at sende en meddelelse til chelina@katportal.dk. Ved lukning af din bruger, vil alle dine data blive slettet fra vores system, hvis du vælger at oprette en ny bruger, skal du derfor oplyse alle dine informationer igen.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på KatPortal.dk, er i overensstemmelse med KatPortals regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af Indhold sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider som eks. Facebook.

 

Såfremt du anmoder KatPortal om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af Indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før KatPortals anmodes om at foretage kopieringen.

 

KatPortal er berettiget til at fjerne Indhold fra KatPortal.dk uden varsel, hvis KatPortal vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. KatPortal forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med KatPortals' regler for annoncering, til skade for KatPortals goodwill eller i øvrigt upassende.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på KatPortals tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på KatPortals anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

 

KatPortal gennemgår ikke altid det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed. Du indvilliger i at skadesløsholde KatPortal for ethvert tab som KatPortal måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som KatPortal måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på KatPortal.dk viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

KatPortals ansvar

KatPortal er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på KatPortal.dk. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som bliver solgt af brugere på KatPortal.dk (Herunder Opdrættere, private, organisationer). KatPortal.dk står kun til ansvar for deres egne produkter og ydelser, som bliver solgt i KatPortals EGEN webshop. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til KatPortal. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Personlige oplysninger

Ved at benytte KatPortal.dk, indvilger du i, at KatPortal (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark, Den Europæiske Union og England, som nærmere beskrevet i vores fotrolighedspoltik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode Chelina@KatPortal.dk om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på KatPortal.dk, udgør hele aftalen mellem KatPortal og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af KatPortal har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

 

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt KatPortal ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Med undtagelse af meddelelser om ulovligt eller krænkende indhold skal dine meddelelser til os sendes til chelina@katportal.dk

Ændringer eller Rettelser

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter Indhold på KatPortal.dk eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Send spørgsmål, kommentarer eller klager til chelina@katportal.dk

Regler for annoncering

Alle oplysningerne på katten skal være oprigtige, det vil sige: Hvis katten IKKE er eks. vaccineret, må der ikke trykkes “ja” til dette.

 

Vi forbeholder os retten til at afvise annoncer, der efter vores mening strider mod: gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller KatPortals tarv eller omdømme.

Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

 • Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet og ikke mindre end 200kr.
 • Antal/mængde skal altid fremgå. Har du eksempelvis flere killinger til salg (eller sælger to katte sammen), kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde killinger.
 • Søgeord/Tags: Det er ikke tilladt at indsætte søgeord i annonceteksten, som ikke har relevans for katten eller kattens beskrivelse.

Annoncer der skal sammenlignes

  Der er ingen annoncer tilføjet til din sammenlignings-liste.
  Log ind
  Brugernavn
  Kodeord
  Glemt dit kodeord? Remind